Vectors dels serveis


Trencalòs 

El trencalòs és una espècie emblemàtica dels Pirineus. És el rapinyaire més amenaçat d'Europa. A França n'hi ha 60 parelles, 42 de les quals als Pirineus. A la Península Ibèrica, la població pirinenca de trencalòs arriba a les 130 parelles, distribuïdes en 3 regions, si bé la major part es concentren als Pirineus centrals, d'on té dificultats per estendre's cap a d'altres zones.

Les zones situades a l'oest dels Pirineus (País Basc i Navarra) tenen una importància especial perquè fan de corredors naturals per a la recolonització de la serralada Cantàbrica, que és un massís amb un gran potencial per aquesta espècie.

Espècie inscrita a l'annex 1 de la Directiva 79/409/CEE relativa a la conservació de las aus silvestres.

Espècie en perill d'extinció, inclosa a la Llista Vermella francesa d'espècies sota vigilància.

Espècie amb un pla d'acció (2010-2020) validat pel DREAL d'Aquitània, servei descentralitzat que depèn del Ministeri d'Ecologia francès.


Aufrany 

L'aufrany és una altra de les espècies emblemàtiques dels Pirineus. Al vessant francès n'hi ha 71 parelles. Fins fa poc encara era una espècie relativament comú al vessant ibèric. Amb tot, actualment s'ha proposat d'incloure-la al catàleg espanyol d'espècies amenaçades amb la categoria En perill d'extinció, per mor de la forta davallada que han patit les seves poblacions.

Espècie inscrita a l'annex 1 de la Directiva 79/409/CEE relativa a la conservació de las aus silvestres.

Espècie en perill d'extinció, inclosa a la Llista Vermella francesa d'espècies sota vigilància.

Espècie amb un pla d'acció pel conjunt de la seva àrea de distribució a l'Estat francès (massís pirinenc i el sud-est del país), a executar pel DREAL d'Aquitània. El període d'execució del nou pla va de l'any 2015 al 2024.


Milà reial

Les seves poblacions estan patint una clara davallada a les penínsules mediterrànies, sobretot a causa del verí, però també per l'evolució negativa del seu hàbitat, fruit de l'abandonament de les activitats tradicionals. Actualment, els seguiments que s'han fet els darrers anys demostren que el massís pirinenc té una gran importància per aquesta espècie endèmica d'Europa, tant pel que fa al nombre de parelles nidificants com pel que fa a la xifra d'efectius hivernants.

La seva àrea de distribució mundial es limita a l'Europa occidental. Els últims 20 anys, la seva població ha minvat de tal manera a la majoria de països que el seu futur està amenaçat.

Espècie catalogada com a Vulnerable a la Llista Vermella francesa, on es beneficia d'un pla d'acció actualment en revisió.

Espècie inscrita a l'annex 1 de la Directiva 79/409/CEE relativa a la conservació de las aus silvestres.

Espècie amb un pla d'acció nacional a França pel període 2018-2027.


Voltor comú

Pel que fa al voltor comú, la seva població tenia una tendència positiva els últims anys, però actualment pateix canvis importants a les seves poblacions com a conseqüència del tancament de canyets.

A l'Estat espanyol hi és molt ben representat, amb uns quants milers de parelles reproductores.

Malgrat això, la imatge social del voltor comú ha patit un greu empitjorament al massís pirinenc, sobretot a les regions franceses dels Pirineus Atlàntics i els Alt Pirineus. Aquest context sembla que està provocant una agudització de la utilització il·legal de verins. Això comporta unes molt greus conseqüències per a les poblacions de voltor comú i d'altres espècies necròfagues en perill.

Espècie inscrita a l'annex 1 de la Directiva 79/409/CEE relativa a la conservació de las aus silvestres.

Espècie present a totes les zoes de protecció especial (ZPE) de la muntanya dels Pirineus Atlàntics i del vessant sud dels Pirineus.

Espècie beneficiària d'una pla d'acció a França durant el període 2017-2026.