Serveis prestats

S'entén per serveis ecosistèmics els serveis amb què els éssers vius no humans forneixen les societats humanes en termes d'abastiment de recursos, de funcions de manteniment i regulació dels ecosistemes, però també en termes de beneficis culturals de caire estètic, d'esbarjo, artístic i espiritual. Així doncs, s'endegarà un equip multidisciplinari (economia, sociologia, agronomia, zootècnia) per identificar els diferents serveis proporcionats pels rapinyaires necròfags i llurs hàbitats:

- Servei de suport: Producció primària, protecció indirecta de les espècies amenaçades de fauna i flora pròpies d'espais oberts, producció indirecta d'hàbitats d'interès prioritari, anàlisi del paper dels espais oberts en el control dels incendis,...

- Servei d'abastiment: Producció alimentària sostenible, llocs de treball relacionats,...

- Servei de regulació: Cicle del carboni, servei sanitari, reciclatge i aprofitament de les restes,...

- Serveis culturals: Reclam pels territoris, inspiració cultural (tradició oral, rellevància en les expressions culturals tradicionals, producció literària), puntal per a l'oferta de lleure (ecoturisme).

En el cas del milà reial es farà un estudi de la lluita contra les substàncies químiques i una avaluació de l'activitat econòmica vinculada al seu paper com a depredador.

Per tot plegat, en aquest projecte els rapinyaires pirinencs es consideraran com un bé públic.

Autors de les fotos: Louis-Marie Préau, Gwénaëlle Plet, Michaël Kaczmar, Michel Angelo Nicolazzi.